Jorge Valenzuela, Eduardo Garzón y Michelle Orozco